<
УЦ Контакт

Лидер IT образования

Как приятно знать, что ты что-то узнал (Мольер)

 
03056, Киев, пер. Ковальский 13, 1-й этаж, офис №2
 
Программы курсов

Акция! Студентам - Скидка 15%! Слушателям IT Academy бесплатное посещение English Club

Статья>>Центральний процесор комп'ютера

Центральний процесор - це сама головна мікросхема комп'ютера, процесор - це його «мозок». Пізнавши складові частини компьютера на навчанні ПК, Ви зрозумієте їхню взаємодію та призначення. Процесор дозволяє виконувати програмний код, який знаходиться в пам'яті, а також керує роботою всіх пристроїв комп'ютера. Чим швидше працює процесор, тим вище працездатність комп'ютера. У процесора є спеціальні комірки, що називаються регістрами. Саме в них містяться команди, які виконуються процесором і ті, які оперують команди. Процесор, в певній послідовності, вибирає з пам'яті команди з даними і виконує їх. Це і є база виконання програм. За якими параметрами розрізняють процесори. Найперше - тактова частота, розмір кеш пам'яті, робоча напруга, розрядність, і коефіцієнт внутрішнього множення тактової частоти і розмір кеш пам'яті. Процесор або ж центральне процесорний пристрій, відповідає за виконання більшої частини робіт з обробки інформації - процес обчислення. Сучасні процесори, які виконані у вигляді однієї окремої мікросхеми, називаються мікропроцесорами. З середини 80-х вони практично витіснили звичайні процесори, і визначення «мікропроцесор», стало сприйматися як синонім. Але насправді це не так, у деяких комп'ютерах, процесори представляють із себе, складні комплекси великих інтегральних схем. На сьогоднішній день є три світових лідерів з виробництва процесорів - Intek, AMD і VIA Techonologies. Продуктивність процесора сильно залежить від його тактової частоти. Тактом, називається найменша одиниця виміру часу для процесора як логічного пристрою, мінімум один такт витрачається на одну операцію.

Центральный процессор - это самая главная микросхема компьютера, процессор - это его «мозг». Процессор позволяет выполнять код, который находится в памяти, а также руководит работой всех устройств компьютера. Чем быстрее работает процессор, тем выше работоспособность компьютера. У процессора есть специальные ячейки, которые называются регистрами. Именно в них содержатся команды, которые выполняются процессором и те, которые оперируют команды. Процессор, в определенной последовательности, выбирает из памяти команды с данными и выполняет их. Это и есть база выполнения программ. По каким параметрам различают процессоры. Прежде всего - тактовая частота, размер кэш памяти, рабочее напряжение, разрядность, и коэффициент внутреннего умножения тактовой частоты и размер кэш памяти. Процессор или центральное процессорное устройство, отвечает за выполнение большей части работ по обработке информации - процесс вычисления. Современные процессоры, выполненные в виде одной отдельной микросхемы, называются микропроцессорами. С середины 80-х они практически вытеснили обычные процессоры, и определение «микропроцессор», стало восприниматься как синоним. Но в действительности это не так, в некоторых компьютерах, процессоры представляют из себя, сложные комплексы больших интегральных схем. На сегодняшний день есть три мировых лидеров по производству процессоров - Intek, AMD и VIA Techonologies. Производительность процессора сильно зависит от тактовой частоты. Тактом, называется наименьшая единица измерения времени для процессора как логического устройства, минимум один такт расходуется на одну операцию.